94/1/30 : ادامه فرآیند خاک‌برداری پروژه
93/12/3 : آغاز خاک‌برداری پروژه
93/11/14 : جلسه هماهنگی آغاز پروژه